Preskočiť na obsah

(archív) Podmienky spracúvania osobných údajov na GROWNi.sk – do 10. 12. 2021

Dokument bol platný od spustenia GROWNi.sk do 10. 12. 2021. Teraz je platný tento dokument.


Bezpečnosť spracúvania a ochrana osobných údajov všetkých osôb, ktoré nám ich zverili je pre nás extrémne dôležitá.

Prevádzkovateľom portálu GROWNi.sk je LEAF o. z. Tvoje osobné údaje spracúvajú spoloční prevádzkovatelia, ktorí spolu vystupujú pod menom LEAF. Skupinu LEAF tvoria neziskové organizácie, ktoré sú nositeľmi vízie neziskovej organizácie LEAF. Spoločnými prevádzkovateľmi informačných systémov tvojich osobných údajov sú (ďalej spoločne len „Prevádzkovatelia“ alebo skupina LEAF).

 • Riadiaci podnik skupiny LEAF:
  • občianske združenie LEAF, so sídlom na Prievozská 16633/4 82109 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanou v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088.;
 • Členovia skupiny LEAF:
  • občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50185641, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-48198;
  • občianske združenie LEAF Internát, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52534987, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-56913; a
  • občianske združenie Butterfly Effect, so sídlom Prievozská 16633/4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51646757, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-53486.

Skupina LEAF nesie zodpovednosť za riadne a zákonné spracúvanie a plnenie povinností spojených s ochranou osobných údajov. Voči skupine LEAF si môžeš uplatňovať svoje práva, ktoré sú popísané nižšie.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: dpo@leaf.sk.

Na aké účely spracúvame Tvoje osobné  údaje k súhlasom, ktoré ste poskytli?

Skupina LEAF môže spracúvať Tvoje osobné  údaje na nasledovné účely:

 • Poskytovanie služieb prostredníctvom portálu GROWNi.sk;
 • Marketing
 • GROWNi Pracuj – Sprostredkovanie kontaktu a osobných údajov potenciálnemu zamestnávateľovi

Rozsah kategórií spracúvaných osobných údajov je pre daný účel uvedený nižšie:

Poskytovanie služieb prostredníctvom portálu GROWNi.skÚdaje, ktoré vyplníš v profile používateľa, o svojich zručnostiach a skúsenostiach, profilovú fotografiu, preferencie a údaje spojené s prácou, mentoringom, mentorom, ďalej profil organizácie, s ktorou interaguješ, tvoje zapojenie v projektoch alebo dobrovoľníctve.Služba Naskilluj sa: meno a priezvisko, videozáznam*
MarketingKontaktné údaje, oblasť záujmu, Skúsenosti s LEAFom
Životopisné údaje
GROWNi Pracuj – Sprostredkovanie kontaktu a osobných údajov potenciálnemu zamestnávateľoviMeno, priezvisko, kontaktné email, telefón, životopisné údaje a motivačný list

*Účasťou na online podujatiach služby Naskilluj sa súhlasíš so zaznamenávaním videozáznamu, t. j. tvojho mena uvedeného v aplikácii zoom a videozáznamu z tvojej kamery. Videozáznam môže byť verejne prístupný registrovaným užívateľom portálu GROWNI. V prípade, ak nesúhlasíš so zaznamenávaním tvojich údajov, vypni si, prosím kameru a použi anonymné meno pre zapojenie sa do zoom udalostí. Viac informácií získaš na dpo@leaf.sk.

V rámci spracovania údajov na účel marketingu sa vykonáva aj profilovanie prostredníctvom dátovej analýzy poskytnutých údajov.

Odkiaľ získavame Tvoje osobné  údaje?

Tvoje údaje získame takmer vo väčšine prípadov priamo od teba. Chceme prispieť k rozvoju mladých ľudí a profesionálov s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Preto ti ponúkame množstvo programov a podujatí, kde sa môžete ďalej rozvíjať osobne aj kariérne.

Spracúvame len údaje, ktoré nám poskytneš prostredníctvom portálu GROWNi.sk ako registrovaný alebo neregistrovaný používateľ využívajúci verejne prístupné služby.

Na základe akých právnych základov spracúvame tvoje osobné údaje?

Tvoje údaje spracúvame na základe právnych základu podľa definícií vyplývajúcich z Nariadenia GDPR a to:

 • výslovného súhlasu, ktorý si nám poskytol  na účel marketingu alebo sprostredkovania pracovnej príležitosti;
 • zmluvy, t. j. registráciou na portáli GROWNi.sk

Aká je doba spracúvania tvojich osobných údajov?

Dobu spracúvania určujeme tak, aby sme tvoje osobné údaje spracúvali v nevyhnutne potrebnom čase, počas ktorého nám trvá právny základ ich spracúvania (právna možnosť ich spracúvania).

Osobné údaje na základe poskytnutých súhlasov  spracúvame po dobu jedného (GROWNi Pracuj) alebo piatich rokov (Marketing LEAFu) od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje na základe tvojej registrácie a činnosti na portáli GROWNI.sk spracúvame do piatich dní po zrušení tvojho profilu na portáli.

Po uplynutí príslušných dôb ukončíme spracúvanie tvojich osobných údajov pre príslušný účel a tieto vymažeme a riadne zlikvidujeme.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou a spracúvaním tvojich osobných údajov?

Skupina LEAF ti garantuje tvoje práva dotknutej osoby vyplývajúce z Nariadenia GDPR, ktoré si môžeš uplatniť voči nám. Ide o tieto práva:

Právo na informácie pri získavaní osobných údajov

Právo na informácie znamená tvoju možnosť, ako dotknutej osoby, zistiť už pred, resp. pri získavaní tvojich osobných údajov, ako bude skupinou LEAF spracúvať tvoje osobné údaje, ako aj určené podmienky tohto spracúvania. Jeho obsahom je napríklad právo na informácie o totožnosti a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a jeho zodpovednej osoby, účeloch spracúvania osobných údajov, právnom základe, oprávnených záujmoch, či je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov (ak existujú), doby ich uchovávania, výpočtu práv, ktoré máš, možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo informácie, či pri spracúvaní tvojich osobných údajov dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu alebo cezhraničnému prenosu a pod. Skupina LEAF je povinná splniť si tieto povinnosti pri získavaní tvojich osobných údajov, ak sa získavajú od teba (dotknutej osoby), v iných prípadoch v primeranej lehote, najneskôr však do jedného mesiaca po získaní osobných údajov, resp. najneskôr do prvého kontaktu s dotknutou osobou, ak sa majú osobné údaje použiť na komunikáciu.

Ak by mala skupinou LEAF v úmysle ďalej spracúvať tvoje osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne ti pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie.

Právo na prístup k údajom

Právo na prístup zahŕňa nasledovné:

 • právo získať od skupina LEAF potvrdenie o tom, či LEAF spracúva tvoje osobné údaje a ak áno,
 • právo na prístup k tvojim osobným údajom, ktoré spracúvame, teda skupina LEAF ti poskytne kópiu tvojich osobných údajov (ako dotknutej osoby), ktoré spracúva.
  • Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže skupina LEAF účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Žiadosť môžete podať akýmkoľvek spôsobom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe. Môžete však požiadať o iný spôsob sprístupnenia.
 • právo na súvisiace informácie, ktoré zahŕňa najmä:
  • právo na informáciu o účeloch spracúvania;
  • právo na informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
  • právo na informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä informácia o príjemcoch v tretích krajinách alebo v rámci medzinárodných organizácií;
  • právo na informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, a v prípade, ak to nie je možné, aspoň kritéria na jej určenie;
  • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať proti takémuto spracúvaniu;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
  • právo na akékoľvek dostupné informácie o zdroji osobných údajov, z ktorého sa osobné údaje získali, ak sa nezískali od dotknutej osoby;
  • v prípade automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania (podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) – právo na zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu;
  • ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách (podľa článku 46 GDPR) týkajúcich sa prenosu.

Právo na opravu

V prípade, ak sú tvoje osobné údaje, ktoré spracúva skupina LEAF neaktuálne, nesprávne alebo neúplné, máš právo na ich opravu alebo doplnenie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvieme;

 • so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Pri splnení niektorého z dôvodov môžeš požiadať o vymazanie tvojich údajov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu (podľa článku 21 ods. 1 GDPR) a nad jej právami neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha (prevádzkovateľ teda osobné údaje vymaže, ak mu to ukladajú takéto právne predpisy);
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máš právo požadovať obmedzenie spracúvania tvojich osobných údajov. Ak sú na to splnené podmienky (viď nižšie), spracúvanie tvojich osobných údajov obmedzíme. Ak sa spracúvanie obmedzí, takéto osobné údaje sa okrem ich uchovávania, spracúvajú výlučne:

 • tvojim súhlasom alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

Máš právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie tvojich údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietate voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad tvojimi oprávnenými dôvodmi.

Právo namietať

Máš právo, ako dotknutá osoba kedykoľvek namietať proti spracúvaniu tvojich osobných údajov:

 • Z dôvodov týkajúcich sa tvojej konkrétnej situácie, a to v nasledovných prípadoch spracúvania, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na nižšie uvedených ustanoveniach GDPR:
  • v prípade spracúvania, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR) alebo
  • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

V prípade namietania, nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeš nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad tvojimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Ak sa tvoje osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 • V súvislosti s poskytovaním služieb poskytovaných na diaľku prostredníctvom spojenia elektronickými zariadeniami môžeš, ako dotknutá osoba, uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • Z dôvodov týkajúcich sa tvojej konkrétnej situácie, ak sa tvoje osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely (podľa článku 89 ods. 1 GDPR), s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodu verejného záujmu.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo:

 • získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v určenom formáte, ktorý umožňuje prenos (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a
 • preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
 • (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR), alebo na zmluve (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
 • (ii) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné, avšak nesmie to mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo podať sťažnosť

V prípade akýchkoľvek pochybností s dodržiavaním povinností pri spracúvaní tvojich osobných údajov skupinou  LEAF máš právo podať sťažnosť vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Kedy a ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov?

Ak si skupine LEAF udelil súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov, súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov je založený na báze slobodného rozhodnutia a dobrovoľnosti, preto ak už nesúhlasíš s ďalším spracúvaním tvojich osobných údajov na účel pre ktorý si súhlas poskytol, môžeš ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Odvolanie súhlasu môžeš vykonať zaslaním elektronickej žiadosti o odvolanie súhlasu zodpovednej osobe za ochranu osobných údajov (dpo@leaf.sk).

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že aj keď skupina LEAF ukončí spracúvanie tvojich osobných údajov, ktoré sa zakladá na Vašom súhlase a tieto osobné údaje riadne zlikviduje, nemusí to vždy znamenať, že skupina LEAF nebude spracúvať žiadne Tvoje osobné  údaje v žiadnom rozsahu. Dôvodom je to, že môže napríklad existovať iný účel spracúvania tvojich osobných údajov, ktorý sa zakladá na inom právnom dôvode než na Vašom súhlase, napr. na zmluve, ktorá medzi nami existuje alebo našej zákonnej povinnosti.

Ak teda odvoláte svoj súhlas so spracúvaním tvojich osobných údajov bude to znamenať nasledovné:

 • okamžite prestaneme spracúvať Tvoje osobné údaje na účel, pre ktorý sa spracúvali na základe Vášho súhlasu a Tvoje osobné  údaje z príslušných databáz, vedených pre daný účel, vymažeme,
 • ak neexistuje iný účel, pre ktorý spracúvame Tvoje osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu skupina LEAF nebude Tvoje osobné  údaje už spracúvať vôbec v žiadnom rozsahu,
 • ak existuje iný účel, pre ktorý spracúvame Tvoje osobné údaje inak, než na základe Vášho súhlasu na daný účel skupina LEAF bude Tvoje osobné  údaje spracúvať avšak iba pre tento iný účel.

Komu poskytujeme tvoje osobné údaje?

Osobné údaje sprístupníme alebo poskytneme tretím osobám len na základe zákonnej požiadavky (podľa Nariadenia GDPR, ZOOÚ, iného všeobecne záväzného právneho predpisu, priamo vykonateľný právne záväzný aktu EÚ alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR).

Skupina LEAF využíva pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Vo všetkých prípadoch dbáme na dôsledný výber  zmluvných partnerov, posudzujeme ich spoľahlivosť a v zmluvnom vzťahu máme zmluvne ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. V súlade so zákonom pri výbere sprostredkovateľa zisťujeme jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa čl. 28 Nariadenia a § 39 ZOOÚ. Subjekty, ktoré vykonávajú v našom mene spracúvanie osobných údajov, majú v súlade so ZOOÚ uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré LEAF poveril spracúvaním osobných údajov vo svojom mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie, spoločnosti zabezpečujúce doručovateľské služby a spoločnosti zabezpečujúce zber kontaktných údajov a získavanie súhlasov dotknutých osôb.

Tvoje osobné údaje môžeme poskytnúť aj nasledovným príjemcom:

 • potenciálnym zamestnávateľom (na základe tvojej voľby),
 • spolupracujúcim organizáciám zabezpečujúcim stáže, odborné praxe, dobrovoľníctvo, mentoring a pod.;
 • mentorom (len meno) pre potreby realizácie mentoringu dotknutej osoby,
 • mentee (kontaktné údaje a profilové údaje)
 • partnerom pre organizovanie podujatí,
 • vlastníkom prepojených účtov (Google, Facebook, LinkedIn),
 • marketingové nástroje (ako napr. Exponea, Google Analytics).

Bezpečnostné opatrenia

Za účelom ochrany osobných údajov skupinou LEAF implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov dotknutých osôb pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych prostriedkov spracúvania údajov v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

LEAF má implementované bezpečnostné opatrenia v súlade s dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti (napr. riadenie prístupových práv, zálohovanie dát, bezpečnostné pravidlá pre koncových používateľov, riadenie cloudových služieb atď.). Organizácie nie je povinná dokumentovať tieto opatrenia na základe výnimky podľa čl. 30 ods. 5 GDPR.

Skupina LEAF uchováva a chráni osobné údaje členov po dobu uvedenú v kapitole platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sú vymazávané v lehote uvedenej v podkapitole Retenčných dôb a spôsobov ich určenia.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.